Regisztráció/Belépés

további cikkek

Koós Miklós
2010. augusztus 16. hétfő

Lényegi módosítás a közbeszerzési törvényben!

A MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 131. számában jelent meg 2010. évi LXXXVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról.

A módosítások a törvény számos részét érinti, amiért azonban kiemeleten fontos vele foglalkozni, annak az az oka, hogy jól használható megoldást ad a körbetartozások megszüntetésére.

Miről is van szó röviden? A fővállalkozónak először az alvállalkozóit kell kifizetni és csak azután kaphatja meg a neki járó teljes összeget. A részletek alább:

75. §
A Kbt. 305. §-ának (2)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek: „(2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerzõdés esetén az ajánlatkérõként szerzõdõ fél, amennyiben az ajánlattevõként szerzõdõ fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerzõdésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidõt követõ tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerzõdésben meghatározott határidõben – mely legfeljebb huszonöt nap lehet – nem fejezi be, az ajánlattevõként szerzõdõ fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. (3) Azajánlatkérõkéntszerzõdõfél,illetõleg–európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során–aki fizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérõként szerzõdõ fél) a következõ szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevõként szerzõdõ fél (felek) legkésõbb a teljesítés elismerésének idõpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérõnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevõként szerzõdõ fél legkésõbb a teljesítés elismerésének idõpontjáig köteles nyilatkozatot tenni,, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejûleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevõként szerzõdõ felek mindegyike a teljesítés elismerését követõen haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérõ felé, mely az általa a szerzõdés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérõként szerzõdõ fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevõknek;
e) az ajánlattevõként szerzõdõ fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetõleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
f) az ajánlattevõként szerzõdõ felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérõként szerzõdõ félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérõként szerzõdõ fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevõként szerzõdõ fél jogszerûen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
g) az ajánlattevõként szerzõdõ felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérõként szerzõdõ fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevõként szerzõdõ feleknek, ha õk az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevõként szerzõdõ felek valamelyike az e), illetõleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérõ õrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevõt, ha igazolja, hogy az e), illetõleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlõ irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevõ által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidõ negyvenöt nap.

a hvg.hu is foglalkozott a megváltozott törvénnyel, ők a fentieken túl még az alábbiakat emelték ki:

A módosítás újra fogalmazza az alvállalkozó meghatározását: nem lehet alvállalkozó a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó – építési beruházásnál pedig az építőanyag-szállító. Az erőforrást nyújtó szervezet definíciója pedig úgy változik, hogy részt vesz az ajánlattevő alkalmasságának az igazolásban azzal, hogy bemutatja az erőforrásait, amelyeket majd az ajánlattevő rendelkezésére bocsát. A módosítás egyik indoka az volt, hogy a kis- és középvállalkozások több munkát nyerhessenek a közbeszerzéseken. Ehhez több adminisztrációs könnyítés született, így például a más célra kiállított igazolást is el kell fogadnia az ajánlatkérőnek, aki szerepel az adóhatóság pozitív listáján, annak nem kell nemleges adóigazolást beszereznie, illetve minden olyan adatról, amely elérhető interneten, nem kérhet igazolást az ajánlatkérő. A kezdő vállalkozás előélet nélkül is indulhat közbeszerzésen akkor, ha már keletkezett akkora árbevétele, amekkora munkát el akar vállalni. Az ajánlatkérő pedig – amennyiben az műszakilag lehetséges – köteles megbontani a munkát úgy, hogy annak több részére tehessenek ajánlatot a kkv-k.

Hozzászólások (1): megnézem

  • Közbeszerzés figyelés

    2011. február 14. hétfő - 11:18

    #78610

    Online Közbeszerzések figyelése – Tender Monitoring Kft. Szakszerű közbeszerzés figyelési szolgáltatások. Erőfeszítés nélküli keresés. Napi e-mail értesítések a közbeszerzésekkel, a kiválasztott témakörből.

ÉPÍTÉSI JOG
Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen

Az elmúlt több, mint 10 évben számtalan jogszabályról írtunk itt a koos.hu oldalon, most ezek közül a legfontosabbakat csokorba szedtük, leporoltuk és aktualizáltuk. Egy helyre gyűjtöttük össze mindent, amire gyorsan szükség lehet: Étv, OTÉK, Épkiv, 312-es, a szakmagyakorlásról, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről szóló  és más jogszabályokat. Mostantól kezdve a jogszabályok eredeti (koos.hu) […]

Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen
2017. január 17. kedd
TECH
Alapjaiban újult meg az e-epites.hu portál

Az e-epites.hu portál eddig is a legfontosabb állami információforrás volt, amit most teljesen újraterveztek és lényegesen hatékonyabbá tettek. A navigációt alapvetően a lehetséges felhasználók szerint strukturálták (lakossági, hatósági, közmű). Az oldal eddig is számos állami adatbázist tett elérhetővé, ez most majdnem teljessé vált. Lássuk, melyek ezek! étdr, e-naplo | A különféle alkalmazások, mint pl. az […]

Alapjaiban újult meg az e-epites.hu portál
2016. november 12. szombat

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább