Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2017. június 6. kedd

Szigorodott a MÉK etikai-fegyelmi szabályzata

A MÉK a 2017. május 19-i Küldöttgyűlésen elfogadta az etikai-fegyelmi szabályzat módosítását (a korábbi változatok itt találhatóak meg)

Az elfogadott szabályzatban a módosításokat vastaggal szedték, így könnyen áttekinthető, hogy mi változott. A II. fejezetet, ami az Etikai Kódex nevet viseli, gyakorlatilag újraírták és jelentősen megszigorították. A teljeség igénye nélkül néhány pontot kiemelnék:

ALAPVETŐ ELVEK

5. § (5) Kamarai tag döntéshozóként egyértelműen utasítson vissza bármilyen formájú részrehajlásra irányuló, vagy ekként értelmezhető, vagy jogszerűtlen befolyásolási kísérletet.

6. § (3) …A kamarai tag a szerződéskötés és feladatának ellátása során köteles tájékoztatni megrendelőjét, amennyiben annak utasítása, harmadik személy (különösen szomszédos ingatlanok tulajdonosai) érdekeit sérti vagy érintheti. Ennek során alternatív javaslatot kell tennie olyan műszaki megoldásra, amely ezt az esetleges hátrányt kiküszöböli, vagy a lehetséges minimális mértékűre csökkenti. Amennyiben megrendelője ragaszkodik korábbi utasításának végrehajtásához, ezt a tényt mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvben, vagy a szerződés módosításában rögzíteni kell.

6. § (4) A kamarai tag megrendelőjének nem okozhat felesleges, céltalan feladatok elvégzésével a megrendelése teljesítése közben nyilvánvalóan felesleges költségeket.

6. § (5) A kamarai tag a jogszabályi, hatósági, szakhatósági, szakmai előírások, követelmények előírások ismeretének hiányában, vagy annak figyelmen kívül hagyásával nem okozhat hátrányt megrendelőjének a megrendelése teljesítését, tervének engedélyezését nem késleltetheti. Etikai vétséget követ el az építésztervező, ha tudatosan jogszabályi tartalomtól eltérő engedélyezési tervdokumentációt tölt fel az ÉTDR-be (vagy feltöltésre átad) vagy annak tartalma eltér a megrendelő által aláírt jóváhagyási tervtől.

6. § (6) A kamarai tag a kialakult és elfogadott tervet csak a megrendelője által írásban megadott egyetértése esetén változtathatja meg.

8.§ (2) A kamarai tag kivitelezőtől, anyag-, gyártmány-, ill. szerkezetszállítótól nem fogadhat el jutalékot, ill. nem köthet velük ügynöki szerződést, még abban az esetben sem, ha ezt előzetesen megrendelőjével jóváhagyatta.

9. § (1) Az építészeti és műszaki szolgáltatás ellenértékét a szakmai követelmények megfelelő szintű teljesítéséhez szükséges munka- és költségráfordítás, a vállalt felelősség, valamint a konkrét időszak értékviszonyai alapján ajánlott megállapítani.

10.§ 2) Az építészeti-műszaki terveket készítő természetes személy, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég (építészeti műszaki tervező) a tervezői művezetést személyesen köteles ellátni és ennek során az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tenni. Ez alól kivételt jelent, ha olyan a Ptk-ban szabályozott elháríthatatlan ok következik be, amely lehetetlenné teszi a tervezői művezetés személyes ellátását. Ez esetben a megrendelővel írásbeli megállapodásban kell rendezni.

10.§ (4) Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció jogszabályban rögzített munkarészeit a tervezőnek a teljesítése keretében a megrendelőnek hiánytalanul át kell adnia (jóváhagyási terv), amennyiben a tervezést generáltervezés (fővállalkozói jogviszony) keretében vállalta. Etikai vétséget követ el a kamarai tag, ha hiányos kivitelezési dokumentációt tölt fel az elektronikus építési naplóba.

10.§ (5) Az egyszerű építési tevékenység bejelentése – generáltervezés esetén- az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg, melynek további feltétele a bejelentés mellékleteként az építésztervező által a kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltése (végteljesítés). Minősített etikai vétséget követ el az építésztervező, ha a kivitelezési dokumentáció tartalma eltér a megrendelő által aláírt jóváhagyási tervtől.

10.§ (6) Amennyiben a tervezést az építésztervező a szaktervezőkkel mellérendelt viszonyban vállalta, úgy írásban, teljeskörűen tájékoztatnia kell megrendelőt a jogszabályban meghatározott munkarészek beszerzésének szükségességéről.

ETIKUS VISELKEDÉS ÉPÍTÉSZETI VERSENYBEN

12.§ (3) Etikai vétséget követ el az a tervpályázati bíráló bizottságba bárki által delegált tag, aki nem a Magyar Építész Kamara által a tervpályázati bírálóbizottság építész kamarai tagjai számára kiadott “Iránymutatás” szerint végzi munkáját, vagy a bíráló bizottság munkájában indokolatlanul nem vesz részt.

ETIKUS VISELKEDÉS KAMARAI TAGTÁRSAKKAL VALÓ KAPCSOLATBAN

16.§ (5) A kamarai tag, az általa készített terv felhasználásával megvalósult építmény átépítésére, átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére, bontására vonatkozó jogos társadalmi-, megrendelői-, tulajdonosi igényt nem utasíthatja el. A megvalósult építmény átépítésére, a beavatkozó tervező által megvalósított áttervezés nem minősül etikai vétségnek, amennyiben a felhasználási szerződés aláírását az eredeti tervező anyagi okokból, vagy indokolatlan építészeti kifogásra hivatkozva tagadja meg. Az eredeti tervezőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa hivatkozott építészeti kifogások kellően megalapozottak. Vita esetén az „indokolatlan építészeti kifogás” kérdésében a Magyar Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságának véleménye az irányadó. Eredeti tervezőnek minősül, az építmény megvalósításának – és esetleges átépítésének – alapjául szolgáló építési engedélyezési terv-, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a kivitelezési dokumentáció felelős tervezője.

17.§ (2) A megbízási szerződéssel létrejött tervbírálati, tervellenőri, szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása során az építész törekedjen objektivitásra, és kerülje a bírált terv tervezőjének/tervezőinek személyére vagy szakmai munkájára, képességeire vonatkozó minősítést. Azon építésztervező, aki tervbírálati, tervellenőri, szakértői, szaktanácsadói feladatot lát el, ugyanazon a tervezési helyszínen tervezési feladatot nem vállalhat, ennek megszegése etikai vétség.

18.§ (1) Kamarai tag a kollégáját ne vádolja meg indokolatlanul szakmai vagy etikai vétség elkövetésével. Súlyos etikai vétséget követ el az a kamarai tag, aki bizonyítottan szándékosan, kamarai tagtársa lejáratása céljából alaptalanul kezdeményez szakmai vagy etikai-fegyelmi eljárást kollégája ellen.

18.§ (2) A szakmai kritika támogatott, de a mű alapján az építész szakmai képességére levont általános és negatív tartalmú következtetés etikátlan.

18.§ (3) A kamarai tagok egymás közötti vélt, vagy valós sérelmeiket először egymás között rendezzék. Csak ennek sikertelensége esetén forduljanak panasszal a területileg illetékes kamarához.

ETIKUS VISELKEDÉS HATÓSÁGI KAPCSOLATBAN

19. § (1) A kamarai tag szakmagyakorlása során kísérje figyelemmel és ismerje az aktuális hatósági és szakhatósági előírásokat és eljárásokat, szakmai szabályokat, tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Ezeknek meg nem felelő tervet még tervtanácson sem mutathat be. A tervdokumentációban valótlan adatok közlése, vagy a hatóság (tervtanács) megtévesztése, jogszabályoknak nem megfelelő tervdokumentáció benyújtása etikai vétség.

19.§ (4) Főépítész az illetékességi területén végzett egyéb szakmai tevékenységét alkalmanként írásban jelentse be munkaadójának, munkáltatójának és tájékoztatás végett a területileg illetékes kamarának a megbízás elfogadása előtt. A bejelentést követően kérje más első fokú eljáró építési hatóság kijelölését az összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

ETIKUS VISELKEDÉS KAMARÁVAL VALÓ KAPCSOLATBAN

20.§ (2) Etikai vétséget követ el az a kamarai tag, aki:

b) eljárásával, nyilvánosság – melybe beletartozik bármilyen szóbeli, írásbeli, vagy elektronikus (fax, e-mail, blogbejegyzés, stb.) közlési forma – előtt tett nyilatkozataival, magatartásával, mely nyilvánosság előtt tett nyilatkozataival, magatartásával a kamarai tagsághoz méltatlan módon a kamarát, a kamarai tagtársát, a kamarai tisztségviselőt lejáratja, illetve az építész szakmát sérti;

f) felhívás ellenére nem bocsátja a területi- vagy országos kamara bármely illetékes bizottsága-, vagy szerve erre történő felhívására ellenére, a vizsgált szakmagyakorlási tevékenységére vonatkozóan kötött szerződését, így különösen, de nem kizárólagosan a munkaszerződését, munkavégzésre irányuló egyéb szerződését (megbízási- vagy vállalkozási (tervezési) szerződését, stb). Nem tagadhatja meg a kamarai tag a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos szerződésének, vagy bármely más, a vizsgált szakmagyakorlási tevékenységével kapcsolatos irat csatolását, üzleti titokra történő hivatkozással. 

A fentiekben csak a szubjektíven fontosnak tartott pontokat emeltük ki. A módosított etikai-fegyelmi szabályzatot mindenki – a saját érdekében – figyelmesen olvassa el.

Hozzászólások (2): megnézem

 • Avatar

  Pató Károly

  2017. június 8. csütörtök - 07:06

  #115618

  A kamarát bírálni etikai vétség?

 • Avatar

  Zimmermannn

  2017. június 8. csütörtök - 12:53

  #115628

  Ezt a szövegezést bezzeg jól megtudták fogalmazni. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Kortörténet:
  1. Az Alkotók = Lázárék féle jogszabályokat rossznak érezzük = értjük = készként.kapjuk.
  Pipa.Nem felelős.

  2. Az Excel kezelők = a Kamará(n)k munkásságát nem méltatom, szerintem az egyszerűsített bejelentésnél látható hogy nem tudnak 1 normális, érthető anyagot összerakni. Csak félmegoldásokat szállítanak.= értjük. Jogszabályt nem értelmezhetnek….mert Ők csak az excelben vezetik a névsort…vagy hol.
  Pipa.Nem felelős.

  3. Ergó rossz jogszabályokkal, rossz kamarai hátérrel……mosolyogjunk. Minden meghatározó résztvevő hátraléphet, hivatkozva, kapjuk, nem szólhatunk bele……azaz minden a tervezőn marad, akinek a sok félmunkát egésszé kell alakítania………azaz a hiba csak a “tervezőé” lehet.
  S nem is kritizálhatjuk a Kamarát sem…………………..

  ui: az etikai fegyelmi szabályzat…..az legalább pontosan fogalmaz.

.
Búcsú

Kedves weboldal látogatók! Fájó szívvel tudatjuk, hogy a weblap tulajdonosa és szerkesztője, Koós Miklós hosszú betegség után elhunyt. Miklós hosszú éveken keresztül nagy elhivatottsággal szerkesztette a honlapot, válaszolt a blog-ban feltett kérdésekre és üzemeltette a legtöbb látogató által keresett tervkritika panelt. Sok építtető kérte a tanácsát. Gazdag életművet és nagy űrt hagyott maga után. Amennyiben […]

Búcsú
2019. március 5. kedd
SZAKMA
Valaki nagyon hiányzik a magánlakásépítés résztvevői közül

A magánlakásépítés legfontosabb szereplőjének mind a mai napig az építész tervezőt tekintik, hiszen az építtető az ő kezébe teszi le azt a bizalmat, amivel úgy véli a folyamat végén olyan házat, lakást kap, amit eredetileg elképzelt. Általában ő az első, akivel találkozik, akivel szerződik, akinek feltárja családja tervezett életvitelét, az elképzelt környezetet. Az építész – […]

Valaki nagyon hiányzik a magánlakásépítés résztvevői közül
2019. január 15. kedd

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább